หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน ธนาคารกรุงไทย 55 ผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี และ วุฒิ ปริญญาโท ทดสอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน สำหรับ ผู้สมัคร ตำแหน่ง งานด้านบริการตลาดทุน และเข้ารับการทดสอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ตรวจสอบรายชื่อ ได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมด้านล่างนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครผ่านการทดสอบข้อเขียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงานด้านอื่นๆ ของธนาคารด้วย ธนาคารจึงขอพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะติดต่อเป็นรายบุคคล เพื่อเชิญเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในงานที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครต่อไป download เอกสารสำหรับการรายงานตัว ลำดับ ชื่อ – สกุล 1 นาย เกียรติพงศ์ หาญอุ่น 2 น.ส. เขมวิกา บุญเดชานันทน์ 3 น.ส. คณิณพิชญ์ ผลวัฒนะ 4 นาย คุณากร เสมอภาพ 5 น.ส. จรีรัตน์ กล่อมสมร 6 นาย จินตวัฒน์ ศิลปกรรมพิเศษ 7 น.ส. จุฑาภรณ์ หนูบุตร 8 น.ส. จุฑารัตน์ กันทะวงค์ 9 น.ส. ชลลดา คงชัยเจริญ 10 น.ส. ฐาพร วิจิตรวรธรรม 11 นาย ณัฐพร อรุณเวสสะเศรษฐ 12 น.ส. ณัฐวดี อิงค์อนันต์นาท 13 นาย ทวีศักดิ์ ตาคำ 14 น.ส. ธนัญญา สงชู 15 น.ส. ธันยพร มั่นกิจ 16 นาย ธีรศักดิ์ ขจรเกียรติไพศาล 17 นาย ธีระพงษ์ มุงคุณคำชาว 18 น.ส. นันทนิตย์ มานพ 19 น.ส. นันทพร ลาภเอกอุดม 20 นาย ประกฤติ พานพิทักษ์กุล 21 น.ส. ปาริชาติ สุรรัศมี 22 น.ส. ปุณยวีร์ ชินโชติธีรนันท์ 23 น.ส. ผาณิต ธนูศิลป์ 24 นาย พงศธร กมลอิ่มอมร 25 น.ส. พลอยลดา ประสงค์ผล 26 น.ส. พิชวดีย์ ชุณหปภัศร 27 นาย พีรพันธ์ ภัทรกำพล 28 น.ส. มาริณี ผ่องแผ้ว 29 น.ส. ยุวรรณดา รัตนมุสิก 30 น.ส. รัชนก ปั้นเกี้ยว 31 น.ส. รัตน์สุดา รัตนสุต 32 น.ส. ลลิตา อุ้ยนอง 33 นาย วชรกร ประทีปะวณิช 34 น.ส. วรณัน สายพราว 35 น.ส. วรนินทร์วรดี กัญจนวัตตะ 36 น.ส. วรรณรัตน์ คำแสนโคตร 37 นาย วริทธิ์ สิงหกุล 38 น.ส. วริยา อรุณพงษ์ 39 นาย วัชรพงศ์ ธรรมศิลป์ 40 น.ส. วารุณี ภัยวิมุติ 41 นาย วิริทธิ์พล โชคนิธิเวศ 42 น.ส. ศิวพร ฟูเกริกเกียรติ 43 น.ส. ศิวรี ลิ้มสมบัติ 44 นาย ศุภวัฒน์ รามางกูร 45 น.ส. ศุภานิช คงสมรส 46 น.ส. สรินนาถ ชูแก้ว 47 น.ส. สายสุนีย์ กันทาผาม 48 นาย สิทธิ ตันติคชาภรณ์ 49 น.ส. สุกชาดา พรรณบุตร 50 น.ส. สุธีรา ชินผา 51 น.ส. สุปราณี เมืองสองชั้น 52 น.ส. แสงเดือน บุญเดชานันทน์ 53 น.ส. หัสฎี ศรีวิไลย์ 54 นาย อนุรัตน์ แก้วหล่อเพชร 55 น.ส. อรนุช ศรีเมืองบุญ 56 น.ส. อรรถพร ดวงตา 57 น.ส. อัณปุญดา ตั้งทิวาพร 58 น.ส. อารีย์ วงศ์วรรณ 59 น.ส. อุมารินทร์ อินทเทพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น