หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ 5 - 19 พฤศจิกายน 2555


สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2555

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

ตำแหน่งรองสารวัตร 

จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2555

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<ที่มา http://www.thaionline1.com

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,นายช่างเทคนิค  วุฒิ ปวส., ป.ตรี ,ป.โท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕)..........Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=3259

ที่มา 
http://job.goosiam.com

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (จังหวัดชัยภูมิ) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2555


โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (จังหวัดชัยภูมิ) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล รวม 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (จังหวัดชัยภูมิ) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง
  • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

รวม 11 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555

>>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<<


ที่มา http://www.thaionline1.com

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัคร ใน 12–16 พฤศจิกายน 2555


หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 17 อัตรา 
มีรายละเอียด ดังนี้. 
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1 กลุ่มช่างซ่อมวิทยุ จำนวน 1 อัตรา 
1.2 กลุ่มพลขับรถ จำนวน 3 อัตรา 
1.3 กลุ่มงานสื่อสาร จำนวน 7 อัตรา 
1.4 กลุ่มงานเสมียน (พลเรือน) จำนวน 2 อัตรา 
1.5 กลุ่มงานเสมียน (กองหนุน) จำนวน 2 อัตรา 
1.6 กลุ่มงานส่งกาลัง จำนวน 2 อัตรา 

2. คุณสมบัติทั่วไป 
2.1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2537 (งดรับผู้สมัครที่เกิดปี พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในปีพุทธศักราช 2556 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497) 
2.3 ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกาเนิดก็ได้ 
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า
2.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

2.6 ไม่อยู่ในสมณะเพศ 
2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้อง คำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท 
2.8 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ในทุกหน่วยมาก่อน 
2.9 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
3.1 กลุ่มช่างซ่อมวิทยุ ( 1 อัตรา )
3.1.1 เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุไม่ ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1.3 มีความรู้ทางด้านการซ่อมเครื่องไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 กลุ่มพลขับรถ ( 3 อัตรา ) 
3.2.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้) 
3.2.3 มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

3.3 กลุ่มงานสื่อสาร (พนักงานวิทยุ, พลสลับสาย, พลวิทยุ) ( 7 อัตรา ) 
3.3.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30ปีบริบูรณ์ 
3.3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กาหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
3.3.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3.3.4 การใช้วิทยุ และการปรนนิบัติบารุงเครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น 

3.4 กลุ่มงานเสมียน (เสมียน, นายสิบส่งกาลัง) ( 2 อัตรา ) 
3.4.1 เป็นบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.4.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
3.4.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3.5 กลุ่มงานเสมียน (เสมียนกองร้อย, นายสิบการข่าว) ( 2 อัตรา ) 
3.5.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.5.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้) 
3.5.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3.6 กลุ่มงานส่งกาลัง(นายสิบกระสุน, เสมียนส่งกาลัง) (2 อัตรา) 
3.6.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
3.6.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้) 
3.6.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
4.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา 4.2 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสำเนา 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
4.4 เอกสารสำคัญทางทหาร 
4.4.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารจาก กรมการรักษาดินแดน ต้องมีใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) และหนังสือสาคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวมDZาทหาร 
4.4.2 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีใบสำคัญผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) 
4.4.3 ผู้เป็นทหารกองหนุน ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการมาก่อน ต้องมีใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) 
4.4.4ผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกฯใช้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (แบบ สด.9) 
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป 
4.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล 

5. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษหรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้ 
5.1 บิดาเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ) 
5.2 บิดาพิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ) 
5.3 บิดา, มารดา ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ)
ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป 

6. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทำการทดสอบดังนี้ 
6.1 ภาษาไทย (25 คะแนน) 
6.2 คณิตศาสตร์ (25 คะแนน) 
6.3 วิทยาศาสตร์ (25 คะแนน) 
6.4 ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน) 

7. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
7.1 ดันพื้น (20 คะแนน) 
7.2 ลุก – นั่ง (20 คะแนน) 
7.3 ดึงข้อ (20 คะแนน) 
7.4 วิ่ง 1.6 กม. (20 คะแนน) 
7.5 ว่ายน้า 100 ม. (20 คะแนน) 

8. การทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
9. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
10. กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
10.1 จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน 5 – 16 พฤศจิกายน 2555 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมB6ܸ็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0830 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ
10.2 รับสมัคร ใน 12–16 พฤศจิกายน 2555 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0830 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ 10.3 สอบคัดเลือก
10.3.1 ใน 22 พฤศจิกายน 2555 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช เวลา 0630-0700 นากางเกงว่ายน้ามาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย มารายงานตัวเกิน 0700 ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ)
10.3.2 ใน 24 พฤศจิกายน 2555 ทดสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา 1200 นาปากกาสีน้าเงินมาด้วย (รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย) 

10.3.3 ใน 25 พฤศจิกายน 2555 ทดสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ หน้ากองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 0800 การแต่งกายชุดสุภาพ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย) 
10.4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกาลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (036) 413412 ในวัน และเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ http://www.swcom.mi.th

กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (ชาย)จำนวน 296 อัตรา


กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (ชาย)จำนวน 296 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน) กรณีเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์(ยกเว้นอายุ 20 ปีบริบูรณ์ไม่รับสมัคร
2.มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
3.ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ขนาดรอบอก 76/96 ขึ้นไป
4.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
5.รับสมัครบุคคลทุกภูมิภาค
6.มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ห้วงระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่ 1 พ.ย. 55 -31 ธ.ค. 55
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กรมทหารพรานที่ 48
โทร 073-538121 หรือ ร.ต.อรรถสิทธิ์ กัณหานุ โทร. 089-0655191, 0895112406ที่มา http://army-etc.blogspot.com/

เทศบาลตำบลเวียงคุก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลเวียงคุก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 อัตรา และตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2555

รับสมัครถึง 9 พ.ย. 2555

รายละเอียดที่มา http://www.ratchakarn.com

เทศบาลเมืองสวรรคโลก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล


เทศบาลเมืองสวรรคโลก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 17 อัตรา

รับสมัครถึง 14 พฤศจิกายน 2555 

รายละเอียด
ภาคผนวก
แผนที่สำนักงาน
ที่มา http://www.ratchakarn.com

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดสอบเภสัชกรปฏิบัติการ 5 อัตรา 25 - 31 ตุลาคม 2555


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2555

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดสอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 

จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2555

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<ที่มา http://www.เปิดสอบงานราชการ.com

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2555


กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ ภาค ข. ระดับปริญญาโท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2555

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ ภาค ข. ระดับปริญญาโท

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/person "หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ"

ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2555

 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<


ที่มา http://www.เปิดสอบงานราชการ.com

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ว่างครั้งแรก 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 

ว่างครั้งแรก 2 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<


ที่มา http://www.เปิดสอบงานราชการ.com

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง หลายอัตรา วุฒิ ม.3 , ม.6 , ปวช.,ปวส.,ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง หลายอัตรา วุฒิ ม.3 , ม.6 , ปวช.,ปวส.,ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ
 
1. ช่างไฟฟ้าและนายช่างไฟฟ้า 
 
วุฒิ ปวช.หรือปวส. สาขาช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
 
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิ ปวช. ทุกสาขา

3.เจ้าพนักงานสถิติ
วุฒิ ปวช. ทุกสาขา

4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตรา
วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หลายอัตรา
วุฒิ ม.,6
 
6.เจ้าหน้าที่พยาบาล 3 อัตรา 
วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2555
 
สนใจติดต่อ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ(ติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี)   โทร. 02-3547025 ต่อ 1518  ในวันและเวลาราชการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.nci.go.th

ที่มา 
http://job.goosiam.com

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ย.55

ประกาศรับสมัคร   http://job.ocsc.go.th/images/Job/634866960444028184.pdf


ที่มา 
http://job.goosiam.com


วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  29 ตุลาคม  - 2 พฤศจิกายน 2555

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
 อัตราตำแหน่งว่าง
 
1. นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่ม งานบริหารทั่วไป
    วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี
 
2. นิติกร
    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  กลุ่ม งานบริหารทั่วไป
 
 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  29 ตุลาคม 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sakonnakhon.m-society.go.th/releases/PMJJob.pdfที่มา 
http://job.goosiam.com

กรมการสัตว์ทหารบก


กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในอัตรา พล.อส. ประจำปีงบประมาณ 2556


ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา จำนวน 25 อัตรา ดังนี้

1คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นทหารกองหนุน (ปลดจากกองประจำการหรือผู้ที่สำเสร็จการศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3  5 อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และงดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ... -จ...
1.2 เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำ เนิด และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดที่มิใช่จากการแปลงสัญชาติ
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือ มีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ (ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซมและขนาดรอบอก 75/78 ซม.)
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดประมาทหรือลหุโทษ
1.11 เป็นผู้ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือประพฤติตัวเป็นภัยแก่สังคมไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน


2คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้เป็นอย่างดี

3หลักฐานประกอบการรับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ
3.1 คุณวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) , ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบสุทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาของผู้สมัคร
3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป
3.สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร 
3.5.1 ทหารกองหนุน ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว ใช้ สด.8ประวัติทหารบก (ทบ100 – 075และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
3.5.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  5 ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมการรักษาดินแดน และ สด.8
3.6 คำสั่งแต่งตั้งยศ (เฉพาะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ)
3.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ466  620จากแพทย์ทหารประจำการ พร้อมทั้งใบรับรองผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
3.8 หลักฐานประกอบการขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
3.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดาในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
3.10 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4วิชาที่ทำการสอบ ตามผนวก ก ที่แนบ
5. กำหนดเวลารับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ..55 จนถึง วันที่ 2 ธ..55 ในเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน กส.ทบ.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม
6ตรวจสอบผู้มีสิทธิสอบได้ที่ กองกำลังพล กส.ทบในวันที่ 7 ธ..55 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0 - 3427 - 1153 ต่อ 5054650521 หรือทางเว็บไซต์ กส.ทบ. http://www.vetdept.com
7กำหนดการสอบ
7.1 ให้ผู้สมัครสอบมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบในวันที่ 20 ธ..55 ในเวลา 0730 0800และรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการ เวลา 0830 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กส.ทบค่ายทองฑีฆายุ.เมือง จว.นครปฐม ถ้าผู้ใดไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ
7.2 การสอบคัดเลือก ตามผนวก ข ที่แนบ
7.3 ประกาศผลสอบในวันที่ 21 ธ..55 เวลา 1700 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์

ผนวก ก ขอบเขตการทดสอบ ตำแหน่ง พลอาสมัคร (พล.อส.) วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม และวิธีการสอบ

--------------------
วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมินสมรรถนะ
ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
สอบข้อเขียนเกี่ยวกับ การสุนัขทหารเบื้องต้น 50 คะแนน การสอบข้อเขียน
สอบทักษะงาน 50 คะแนน ปฏิบัติ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการทหาร และการกีฬา 40 คะแนน การสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์
บุคลิกท่าทาง ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 คะแนน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 30 คะแนน  
ท่าลุก  นั่ง ( 2 นาที )
ท่าดันพื้น ( 2 นาที )
วิ่ง 2 กม.
รวมคะแนนทั้งหมด 200 คะแนน


หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว การตรวจสอบประวัติอาชญากรจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สมัครจะต้องเสียค่าบริการคนละ 100 บาท ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผนวก ข ตารางกำหนดการสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข(พล.อส.)
ประจำปีงบประมาณ 2556
-----------------------
วันที่ เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ
20 ธ..55 0730 – 0800 รายงานตัว แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0830 - 0900 รับฟังคำชี้แจง แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0900 - 1030 ตรวจร่างกาย แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  1030 – 1200 สอบสัมภาษณ์ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  1200 - 1300 พักรับประทานอาหาร
                  1300 - 1630 ทดสอบทักษะงาน (ภาคปฏิบัติร้อย.สุนัขยุทธวิธี 3 พัน.สทชุดสุภาพ
                  1630 - 1730 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ลานพื้นแข็งหน้าแหล่งชุมนุมฯ ชุดกีฬา
21 ธ..55 0830 - 0900 รายงานตัว แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  0900 - 1200 ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและความรู้ทั่วไปแหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ชุดสุภาพ
                  1700 ประกาศผลสอบ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์


หลักเกณฑ์ให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัด ทบ.สำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็น พล.อส.
--------------------------
1เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนนใน 100 คะแนน
2พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนนใน 100 คะแนน
3ทายาทผู้ที่รับราชการใน ทบหรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร http://army-etc.blogspot.com

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แจกสรุปใจความสำคัญของ พรบ.ฉบับเต็ม ทุกตำแหน่งสายงาน

จุดเน้นใจความสำคัญ
พรบ. ฉบับเต็ม
พรบ.กระจายอำนาจ 2542
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.เทศบาล 2496
พรบ.อบจ.
พรบ.อบต.
บริหารงานบุคคล 2542
บริหารราขการแผ่นดิน 2534
รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย 2550


ดาวโหลด
http://www.4shared.com/file/ntD-HJoY/_online.html


การโหลด ต้องสมัครเป็นสมาชิกของ  4shared  ด้วยนะครับ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก   http://www.thaionline1.com